Peuterspeelzaal 2 – 4 jr

GO! Kinderopvang biedt kinderopvang op reguliere peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) peuterspeelzalen in Lelystad, Almere en Zeewolde. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten we kinderen – onder deskundige leiding –  zoveel mogelijk in groepsverband samenspelen.

Plaatje PSZ

Samen spelend leren
Spelen is leuk; spelen is leren, spelen is ontdekken, spelen is je ontwikkelen. Een peuter komt twee dagdelen naar de peuterspeelzaal. Tijdens een ochtend of middag worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen, verven, puzzelen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten. Door de inrichting van de speelzaal, wordt een uitdagende en stimulerende speelomgeving geboden. De pedagogische werkwijze staat beschreven in het algemene pedagogisch beleid van GO! (de Oranje Paraplu) en het pedagogisch werkplan van de peuterspeelzalen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op onze VVE-peuterspeelzalen wordt Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE) geboden. Deze speelzalen hebben een aanbod gericht op ontwikkelingsstimulering, waarin met name veel aandacht is voor taal en sociaal emotionele ontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van een erkende VVE-methode. Kinderen met een VVE-indicatie krijgen vanaf 2,5 jaar een aanbod van 16 uur per week, verdeeld over 4 tot 6 dagdelen. Dit is afhankelijk van de openstelling van de peuterspeelzalen. Van deze 16 uur is 8 uur gratis. De VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau. Als er geen VVE-indicatie is afgegeven, dan kan de peuter maximaal twee dagdelen geplaatst worden. De ouderbijdrage wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de ouder.

In Lelystad geldt een speciale regeling waarbij kinderen volledig gratis naar de peuterspeelzaal kunnen. Dit geldt voor kinderen met een VVE-indicatie waarvan de ouders in de laagste inkomenscategorie vallen óf voor kinderen zonder VVE-indicatie, maar waarbij de regeling van de gemeente Lelystad van toepassing is. Klik hier voor meer informatie.

Talentgroepen
Talentgroepen bieden een vernieuwend ontwikkelingsaanbod voor peuters, om ze een vliegende start naar de basisschool te geven. Dit doen wij door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier te ontwikkelen. Daarbij werken we nauw  samen met de ouders zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ook is er een goede samenwerking en doorgaande lijn naar de basisschool. De Talentgroepen zijn voor kinderen uit Lelystad en Almere tussen 2 en 4 jaar. Talentgroepen worden nu nog als pilot opgezet, op vier locaties in Lelystad (Finnjol, Speelkajuit, Zuidwester en Dolfijntjes 1 en twee locaties in Almere (de Compositie en ’t Hof). We bouwen hiermee voort op de mooie resultaten van peuterspeelzaal Peutertalent. Bekijk de folder voor meer informatie over Talentgroepen in Lelystad en de folder voor meer informatie over de Talentgroepen in Almere.

Openingstijden
Onze peuterspeelzalen hanteren verschillende openingstijden, die per locatie kunnen verschillen. Er zijn ochtend- en middagdagdelen. De vakanties sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijk door de overheid vastgestelde basisschoolvakanties. Aan het begin van elk schooljaar worden die bekend gemaakt.

Gegevensuitwisseling instanties
Om voor alle kinderen een optimale en ononderbroken ontwikkeling mogelijk te maken, stemmen de peuterspeelzalen af met partners in de gemeente. Zo is er regelmatig uitwisseling en afstemming met het consultatiebureau in de wijk. Er kan advies en ondersteuning gevraagd worden bij jeugdzorgpartijen in de gemeente. Ook zijn er afspraken gemaakt over de overdracht van gegevens als het kind overgaat naar de basisschool. Bij de intake op de peuterspeelzaal wordt verteld hoe deze afspraken eruit zien en hoe de ouders worden betrokken. In alle uitwisseling staat altijd het belang van het kind voorop.

Uw kind aanmelden

"We bieden een uitdagende leeromgeving aan waarin ieder kind zich kan ontwikkelen in eigen tempo"

Kirsten Wagenaar Planner CP