Peuterspeelzaal 2 – 4 jr

GO! Kinderopvang biedt opvang op reguliere peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) peuterspeelzalen. Het aanbod richt zich op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Daarbij laten we kinderen – onder deskundige leiding –  zoveel mogelijk in groepsverband samenspelen.

Plaatje PSZ

Samen spelend leren
Tijdens een ochtend of middag op een speelzaal worden allerlei activiteiten met de kinderen gedaan. Vrij spelen binnen en buiten is net zo belangrijk als creatieve activiteiten zoals plakken, knippen en kleien. Ook wordt veel aandacht besteed aan voorlezen en het zingen van liedjes. Samen eten en drinken vormen belangrijke momenten. De inhoudelijke pedagogische werkwijze is vormgegeven in het beleidsplan van de peuterspeelzalen. We hebben met een speciaal aanbod bijzondere aandacht voor de 3+ peuters.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Op een aantal peuterspeelzalen is speciale aandacht voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze speelzalen hebben een aanbod vooral gericht op ontwikkelingsstimulering, waarin met name veel aandacht is voor taal. Het programma Kaleidoscoop werkt daarbij ondersteunend. Het aanbod is intensiever en specifieker dan op de reguliere peuterspeelzalen. Kinderen kunnen in aanmerking komen om 4 dagdelen (2 dagdelen gratis) geplaatst te worden. Voor kinderen met een VVE-indicatie waarvan de ouders in de laagste inkomenscategorie vallen óf voor kinderen zonder VVE-indicatie maar waarbij het armoedeprofiel van toepassing is, bestaat de mogelijkheid geheel gratis de peuterspeelzaal te bezoeken. Klik hier voor meer informatie.

Talentgroepen
Talentgroepen zijn voor kinderen uit Lelystad tussen 2 en 4 jaar. Deze kinderen willen we een vliegende start geven. Dit doen wij door de sociale en cognitieve talenten op een spelende manier te ontwikkelen. Talentgroepen worden als pilot opgezet, op 4 locaties in Lelystad. We bouwen voort op de mooie resultaten van peuterspeelzaal Peutertalent. Nu komen er 4 nieuwe locaties bij: Finnjol, Speelkajuit, Zuidwester en Dolfijntjes 1. Bekijk de folder voor meer informatie.

Openingstijden
Onze peuterspeelzalen hanteren verschillende openingstijden. Meestal zijn de openingstijden ‘s ochtends van 8.30 tot 11.30 uur en ‘s middags van 13.00 tot 15.30 uur. De vakanties sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijk door de overheid vastgestelde basisschoolvakanties. Aan het begin van elk schooljaar worden die bekend gemaakt.

Gegevensuitwisseling instanties
Binnen de gemeente Lelystad is er regelmatig uitwisseling en afstemming tussen de peuterspeelzaal en het consultatiebureau in de wijk (Icare JGZ). Het gaat onder andere om gegevens rond de VVE indicatie die Icare vaststelt. Klik hier om verder te lezen.

Ambitieniveau peuterspeelzalen

Uw kind aanmelden

"Samen bouwen we aan de toekomst, dag voor dag, stap voor stap, medewerkers en kinderen."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder