GO! bestaat 50 jaar

21 april 2022

GO! bestaat 50 jaar. Margreet Hellemons, directeur bestuurder van GO! Kinderopvang, vragen we naar haar kijk op de kinderopvang in de afgelopen jaren en hoe zij naar de toekomst kijkt. Margreet werkt al 33 jaar in verschillende functies binnen de kinderopvang, waarvan 22 jaar bij GO!.

Kansen en mogelijkheden voor álle kinderen om te Groeien en Ontwikkelen, daar sta ik voor.

Hoe heeft de kinderopvang en in het bijzonder bij GO! zich in 50 jaar ontwikkeld? Welke verschillen kun je benoemen tussen toen en nu?

Margreet loopt al heel wat jaren mee binnen de kinderopvang en ziet vooral de laatste 20 jaar veel veranderingen. “Met name de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 heeft gezorgd voor meer eenheid binnen de kinderopvang. Voor deze tijd was de kwaliteit van de opvang bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang ondergeschikt aan de bedrijfsbelangen. Je zou kunnen zeggen dat dit de start van de professionalisering van de kinderopvang is geweest. De ontwikkeling zit op dat moment vooral in verbetering van de basis kwaliteit en toegankelijkheid voor ouders van de opvang. Vanaf dat moment kon iedere ouder die werkt, toegang krijgen tot kinderopvang. Een tweede grote stap die is gezet komt voort uit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). De eisen van deze nieuwe wet richten zich met name op de pedagogisch kwaliteit in de praktijk.” Margreet geeft aan dat na de invoering van de wet IKK er nog grotere stappen zijn gezet, ook bij GO!. Met name de kwaliteit van medewerkers en de mogelijkheden in het aanbod voor kinderen om bij te dragen aan hun groei en ontwikkeling zijn vergroot.

“Bij GO! hebben we altijd gehandeld vanuit de gedachte dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk zou moeten zijn.” De ontwikkeling van kinderen bij GO! komt voort uit het peuterspeelzaalwerk dat een grote rol speelde in de beginjaren van GO!. “We hebben altijd geprobeerd om dit ontwikkelingsgerichte aanbod ook toe te passen bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Dit deden we bijvoorbeeld door het activiteiten- en productaanbod aan te passen. Deze maatschappelijke betrokkenheid zit in ons dagelijks denken en doen. En dat doen we niet alleen, maar juist graag samen met allerlei verschillende samenwerkingspartners in onze omgeving. En dat dus al 50 jaar. Eerst alleen in Lelystad, maar de laatste jaren ook in Almere en Zeewolde. Onze maatschappelijke uitgangspunten zie je nog steeds terug in onze kernwaarden Kwaliteit, Duurzaam en Inclusief.”

Is er een bijzonder moment uit de afgelopen 50 jaar dat je bij is gebleven?

“Voor mij is de naamswijziging van Stichting Kindercentra Lelystad (SKL) naar GO! (Groei en Ontwikkeling) een belangrijk moment geweest. De naamswijziging markeert voor mij de stap voorwaarts en geeft heel duidelijk richting aan waar we voor staan. Inderdaad, de dagelijkse groei en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen en medewerkers. Nog steeds voelt het goed om op deze wijze te laten zien dat we meer doen dan alleen kinderen ‘opvangen’. We zijn ons er van bewust dat we dat nog meer mogen uitdragen aan onze omgeving. Er is zoveel om trots op te zijn.”

Waar ben je trots op wat GO! heeft bereikt in de afgelopen 50 jaar?

“Super trots ben ik op de kwaliteit die we samen met alle medewerkers elke dag weer bieden. We benoemen dit ook bewust in onze missie en visie. En om dat te kunnen blijven realiseren investeren we uitgebreid in de mogelijkheden voor medewerkers om zichzelf continu verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te leren van onze pedagogisch coaches in de dagelijkse praktijk of een opleiding te volgen in ons speciale programma GO! Groei voor medewerkers zijn er altijd nieuwe kansen en mogelijkheden.” Margreet vind dat dit ook passend is bij de huidige tijd. “Het is een bewuste keuze van ons als organisatie om aan te blijven sluiten bij de wensen en behoeftes van kinderen, ouders én medewerkers.”

Wat zijn jouw wensen voor de toekomst voor de kinderopvang? En voor GO! in het bijzonder?

Margreet heeft een duidelijke mening over de verdere ontwikkeling van kinderopvang in de komende jaren. “Ik vind dat het recht op een goede basisvoorziening voor de groei en ontwikkeling van ieder kind er zou moeten komen. Elk kind is het waard om gezien te worden en heeft recht op optimale ontwikkelingskansen. Laten we de kansen en mogelijkheden benutten en kinderen vanaf het moment dat ze geboren zijn deze ook bieden. Kinderen leren overal en op ieder moment, daar is geen schoolse omgeving voor nodig. Juist de samenhang en samenwerking tussen de verschillende partijen is van belang. Maar daar hebben we denk ik nog wel aardig wat jaren voor nodig. Kijk alleen maar naar het huidige regeerakkoord. Daarin staat helaas nog steeds voor ‘werkende’ ouders.” Margreet benadrukt dat dit wel zou moeten komen vanuit de maatschappelijke gedachte en niet vanuit een commerciële behoefte. “Mijn droom is dat er op een moment, zoals ik het nu noem, ‘maatschappelijke kinderontwikkelingscentra’ bestaan, waar álle kinderen van 0 tot 18 jaar terecht kunnen en optimale kansen krijgen voor hun persoonlijke Groei en Ontwikkeling.”

Nieuws