Veelgestelde vragen

Noodopvang

Ik heb een plaatsing van twee dagen BSO per week, maar werk nu tijdelijk vier dagen i.p.v. twee. Nu heb ik dus twee dagen extra opvang nodig. Moet ik deze extra dagen betalen of valt dat onder noodopvang?

Extra noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is mogelijk. U vraagt dit aan via het ouderportaal.

Is noodopvang nog mogelijk?

Extra noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen is mogelijk. U vraagt dit aan via het ouderportaal.

Het aantal ouders dat zich aanmeldt voor noodopvang loopt op. Daarom vragen we u dringend om alleen gebruik te maken van noodopvang als het echt niet anders kan.


Coronavirus

Ik heb mijn kind aangemeld, maar heb nu toch een andere oplossing?

U kunt uw kind afmelden via het ouderportaal Konnect.

Ik heb mijn kind afgemeld, maar heb toch opvang nodig en werk in de vitale sector?

U kunt contact opnemen met de afdeling Plaatsing & Planning op 0320 294900 of met de opvanglocatie.

Ik maak nog geen gebruik van noodopvang, maar heb dit wel nodig, omdat ik (en/of mijn partner) werkzaam is (zijn) in een cruciaal beroep?
  • Stuur een e-mail naar info@go-kinderopvang.nl waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van noodopvang, voor welke kind(eren) en op welke locatie uw kind normaal opvang heeft. Als u uw debiteurnummer door kunt geven, graag. Anders geeft u in de mail uw adres door.
  • U ontvangt tijdens kantooruren direct een bevestiging via een e-mail dat u bent aangemeld.
  • U vraagt via Konnect de dagen aan waarop u opvang nodig heeft op de gebruikelijke groep door middel van “Dag aanvragen”.
  • U krijgt een melding dat er extra kosten in rekening worden gebracht. U kunt deze melding negeren. Als u binnen uw contracturen blijft, wordt er niets in rekening gebracht.

De gebruikelijke contractdagen zijn niet actief tijdens de lockdown. De uren waarop u normaal gebruik maakt van opvang kunt u tijdens de noodopvang inzetten op de dagen die u nodig heeft.

 

Ik werk in een vitale sector en mijn kind gaat normaal naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de kinderopvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik werk in een vitale sector en mijn kind gaat normaal naar de kinderopvang, maar in ons gezin heeft iemand koorts. Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de kinderopvang.

Ik werk in een vitale sector en moet nu extra werken. Kan ik extra opvangdagen aanvragen?

Ja, u kunt extra dagen aanvragen. We zullen er alles aan doen om ouders uit de vitale sector zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ik wil mijn kind niet naar de opvang brengen (en/of naar school), kan ik mijn plaatsing “tijdelijk” stoppen?

Nee, wij kunnen geen plaatsingen in de toekomst voor u behouden. U behoudt ook in ieder geval, zolang als de maatregelen vanuit de overheid nog van toepassing zijn, het recht op compensatie voor de kinderopvangkosten.

Kan mijn kind de hele dag naar de BSO?

Nee, uw kind gaat alleen naar de BSO na schooltijd. In de vakantie wel de hele dag opvang mogelijk. Voor de schooltijden kunt u het regelen via de betreffende basisschool.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/peuterspeelzaal/gastouder?

Ja, opvang is weer mogelijk binnen de maatregelen.

Mijn kind is net 4 jaar geworden maar de school laat pas na de zomervakantie weer nieuwe leerlingen toe. Kan mijn kind langer op de kinderopvang blijven? Kan ik daarvoor KOT aanvragen?

Langer kan tijdelijk binnen de mogelijkheden en als uw kind nog niet is aangemeld bij een school en als er plek is.

Neemt GO! Kinderopvang extra maatregelen om de eventuele verspreiding van het Coronavirus te beperken?

Ja, GO! Kinderopvang neemt extra maatregelen en volgt hierbij de richtlijnen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn beschreven. Er is herhaalde aandacht voor bij onze medewerkers.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Ook kunt u bij ons terecht door uw vraag te sturen naar coronateam@go-kinderopvang.nl.

Waar staan de meest recente beslisbomen?

Op de website van BOinK staan de meest recente beslisbomen.

https://www.boink.info/coronavirus-kinderopvang

Wanneer werk ik in een vitale sector?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.


Compensatie kosten tijdens Coronavirus

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?

Ja, als uw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang  of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en u betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijgt u dit gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie. In sommige gemeenten zult u het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. U krijgt uw eigen bijdrage alleen terug wanneer u de rekeningen door bent blijven betalen.

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?

Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al een contract heeft bij de kinderopvang en u heeft de factuur voldaan, wordt u net als alle andere
ouders gecompenseerd voor uw eigen bijdrage. Als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, worden deze extra gefactureerd. Hier kunt u toeslag voor aanvragen en wordt later weer gecompenseerd.

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?

Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt, ontvangt. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt.

Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?

Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).

De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens.
Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de
gehanteerde peildatum van 6 april zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.

Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.

 

Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?

Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?

U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?

Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?

Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de
intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Ik werk thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?

Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode. U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst.

Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?

U kunt bij uw eigen kinderopvangorganisatie aangeven dat u afziet van compensatie.

  • Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de
    Belastingdienst (dit noemen we het buiten-fiscale deel). Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt (dit wordt het binnen-fiscale deel
    genoemd).
  • Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.
Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?

Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag
aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

Mijn kind gaat normaal naar de peuterspeelzaal en ik heb geen recht op Kinderopvangtoeslag. Wij kunnen geen gebruik maken van de opvang, maar betalen wel een eigen bijdrage. Wordt deze bijdrage ook gecompenseerd?

We gaan ervan uit dat er weer compensatie plaatsvindt vanuit de Gemeente, maar hierover is nog niets bekend.

Mijn kind is gestart na 16 december en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?

Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ.

Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders?

Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed in de periode dat de kinderopvang gesloten is; dat is van 16 maart tot zolang de gedeeltelijke openstelling kinderopvang duurt. Het geld over de periode van 16 maart tot het moment dat kinderopvang weer volledig opengaat, wordt in één keer uitbetaald.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?

U ontvangt het hele factuurbedrag terug van uw eigen kinderopvangorganisatie wanneer u de Belastingdienst toestemming heeft gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de
kinderopvangorganisatie, over te maken.

Voor wie is de compensatie bedoeld?

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?

Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er
zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren
naar de normale situatie.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Wanneer moet ik een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen?

Het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen is aan de orde wanneer uw inkomen daalt tijdens deze uitzonderlijke situatie. We vragen ouders dit dan zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Bij een lager inkomen hoort een hogere kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders de wijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt dit verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand.

Wat als de opvang ook na 18 januari gesloten blijft?

Hier wordt u dan nader over geïnformeerd.

Wat is een gemeentelijke bijdrage?

Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie. De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

Wat is het maximum uurtarief?

Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17, voor buitenschoolse opvang € 7,02 en voor gastouderopvang € 6,27.

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?

Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?

Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt. De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.


Compensation parents' own contribution to childcare due to the Coronavirus

Am I getting a new invoice?

The regulations will be further developed from 23rd March. The details are not yet available, we will inform you as soon as possible. You will also be actively informed by your childcare organisation or gastouder agency. For more information, please check the websites of Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK.

Do I need to share privacy-sensitive information to get my own contribution back?

You must always give your consent to sharing information with the childcare organisation or other parties, for example information regarding the amount of childcare allowance you receive. The way in which this will happen is still being worked out, we will inform you as soon as possible. Please check the websites of the previously mentioned organisations.

How does compensation work in practice?

The kinks are still being ironed out, but childcare organisations and parents will be informed as soon as possible.

 

How will the government compensate for the parents’ own contribution?

The compensation will be transferred to the 3500 childcare organisations (nursery, bso, preschool and ‘gastouder daycare’). They can then transfer the overpaid part back to the parents, i.e. the difference between the invoice amount and the childcare allowance received, over the period from Monday 16th March up to Monday 28th April. If the situation lasts longer, the government can extend this compensation if needed, for example with  a few weeks.

The period now mentioned speaks of March 16th to April 28th what will happen after then?

All measures announced shall apply for the period 16th March to 28th April. According to the Ministry, the extension of the compensation is linked to the other measures announced. In other words, if childcare remains closed for longer, the compensation regulations may also be extended.

What does the compensation scheme for parents look like in the case of gastouder agencies?

The compensation regulations for gastouder agencies is in development, it is taken into account that the system of ‘gastouder daycare’ is different from that of day care and BSO.

What should parents do if their income falls sharply due to the Corona crisis, for example if they are self-employed and currently have no income or become unemployed?

When their income changes, parents will have to pass this information on to the Belastingdienst, as they normally would. The childcare allowance is higher on a lower income. Parents will therefore receive the childcare allowance which is based on their current income. The change will be active from the first day of the following month. You can adapt via the portal of the Belastingdienst.

Unemployment means that up to three months after losing work, childcare allowance remains in place. Parents who lose their work do not have to immediately remove their child from daycare and give up the occupation for the childcare.

When will parents get back the cost of childcare?

The aim is for childcare organisations to repay parents at the end of April, after they have received the compensation. However, no conclusive comment has yet been given. The regulation have been developed further since 23rd March by the Ministry of Social Affairs, Tax Administration/Allowances, Childcare Association, Association for Social Childcare and BOinK. These details are not yet available, however we will inform you as soon as possible. Please follow the websites of these organisations to get the latest updates.

When will the invoice be collected for the month of April?

The invoice for the month of April will be received as regularly.

Who is entitled to the compensation?

For all parents who normally use childcare and continue to pay their bill in full. This also applies to parents working in the vital sectors. There are no costs associated with the use of (additional) emergency childcare.

Why do parents have to pay first and then get the money back?

A parent shall only be entitled to childcare allowance if their invoice is paid in full and the return of their own contribution is linked to the right to childcare allowance. The child’s place is also retained if the parent pays the bill as usual and the parent can immediately use the childcare again once it resumes normal service.

In addition, it is very important that childcare is available for children of parents within the vital sectors.  By following these standards we are minimizing the chance of the childcare sector from collapsing due to a lack of income.

Parents therefore do not have to pass on changes to the Belastingdienst (IRS) or stop their childcare, unless, for example, their income changes. This information then needs to be passed on to the Belastingdienst.

For ‘gastouder daycare’ the following applies; if a parent requires a different number of hours per month than normal, for example because the parent works irregular hours, a parent can assume the number of hours that would normally be billed this month.


Algemeen

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Wat zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC)

U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.


Financieel

Hoe kan ik mijn rekeningnummer laten wijzigen?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Dat kan via de mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan 3 maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Ik heb een extra dag afgenomen, wat nu?
Wanneer u een extra dag heeft afgenomen wordt deze apart en tegen het bruto dagtarief aan u berekend. Na 1 week wordt het factuur bedrag geïnd. Geen machtiging? Dan maakt u het bedrag wat vermeld staat op de factuur zelf over.
Ik kan mijn factuur niet betalen, wat nu?
Neem contact op met de financiële administratie op telefoon 0320-29 49 00 om uw situatie te bespreken.
Kan ik zelf de belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang te laten storten?

Ja, u kunt de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer 42.18.56.467 ten name van GO! Kinderopvang laten storten. Heeft u het eerst op uw eigen rekening laten storten dan kunt u dit via een wijziging doorgeven. Na verwerking van de aanvraag of wijziging wordt de kinderopvangtoeslag op de rekening van GO! Kinderopvang gestort.

Kan ik zelf een prognose berekening maken?
Ja, u kunt op www.toeslagen.nl een prognose berekening maken. Hiervoor heeft u wel de uren per maand per kind nodig, het bijhorende uurtarief en uw verzamelinkomen (van beide ouders).
Mijn incasso is niet gelukt, en nu?
Wanneer u zelf constateert of bericht krijgt van GO! Kinderopvang dat de incasso niet is gelukt, dient u het bedrag zelf over te maken naar rekening nummer 42.18.56.467 t.n.v. GO! Kinderopvang onder vermelding van uw debiteurnummer en factuurnummer.
Moet ik zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit al zien. U hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen 0800-0543.
Voor wanneer moet ik betalen?
Voor wanneer moet ik betalen? Als u GO! Kinderopvang heeft gemachtigd wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaand van de opvangmaand geïnd. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan dient uzelf de factuur voor de 1e van de maand te voldoen.
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
Als u zelf de kinderopvangtoeslag op uw rekening ontvangt, krijgt u de 15de van de maand de factuur voor de komende periode. Ontvangt GO! Kinderopvang uw kinderopvangtoeslag, dan krijgt u de factuur na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang gestort?
De belastingdienst betaalt maandelijks de kinderopvangtoeslag uit op de 20ste of 21ste van de maand.
Wanneer wordt mijn factuur geïnd?
Hebt u GO! Kinderopvang gemachtigd, dan wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand geïnd.
Wat zijn de kosten voor opvang?

Deze kunt u vinden onder tarieven.

"Elke dag het beste voor uw kind. Dat vinden wij belangrijk."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder