Veelgestelde vragen

Coronavirus

Ik heb mijn kind aangemeld, maar heb nu toch een andere oplossing?

U kunt uw kind afmelden via het ouderportaal Konnect.

Ik heb mijn kind afgemeld, maar heb toch opvang nodig en werk in de vitale sector?

U kunt contact opnemen met de afdeling Plaatsing & Planning op 0320 294900 of met de opvanglocatie.

Ik maak nog geen gebruik van noodopvang, maar heb dit wel nodig, omdat ik (en/of mijn partner) werkzaam is (zijn) in een cruciaal beroep?
  • Stuur een mail naar info@go-kinderopvang.nl waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van noodopvang, voor welke kind(eren) en op welke locatie uw kind normaal opvang heeft. Als u uw debiteurnummer door kunt geven, graag. Anders geeft u in de mail uw adres door.
  • U ontvangt een mail van een medewerker van Plaatsing & Planning dat er een speciale plaatsing voor u is aangemaakt op de noodlocatie in de noodopvanggroep.
  • U kunt nu in Konnect de dagen waarop u noodopvang nodig heeft op elk moment doorgeven en als dat nodig is aanpassen op de noodlocatiegroep.
  • Nog geen toegang tot Konnect? De medewerkers van Plaatsing & Planning kunnen u hierbij ondersteunen, zodat u direct gebruik kunt maken van het aanmelden van noodopvang.
  • De bestaande ruilregels zijn niet van toepassing. U geeft aan wat u nodig heeft en kunt dit dagelijks aanpassen naar behoefte. Een dag die u al heeft doorgegeven en niet meer nodig is kunt u verwijderen. Voor een mogelijk andere dag meldt u zich aan.
  • U betaalt per maand de gebruikelijke kosten voor het bestaande contract van uw kind(eren). Als u gebruik maakt van extra opvang buiten het contract dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Dit geldt ook voor ouders die alleen tussenschoolse opvang (Almere) afnemen of gebruik maken van de peuterspeelzaal.

Ik maak nog helemaal geen gebruik van kinderopvang, kan ik noodopvang aanvragen?

Als u normaal geen gebruik maakt van kinderopvang, maar dit nu wel nodig heeft, omdat u of uw partner werkzaam is in de cruciale sector? Dan is het goed om te weten dat u ook gebruik kunt maken van noodopvang via GO! Kinderopvang.

Voor Lelystad
Gemeente Lelystad heeft een speciaal loket ingericht om ouders zich hiervoor aan te laten melden. Op de website https://www.lelystad.nl/informatieouders staat alle informatie en een formulier dat ingevuld kan worden. De aanmelding voor noodopvang stuurt de gemeente door naar GO!, zodat wij contact kunnen opnemen met de ouder(s). Er zijn geen kosten verbonden aan de opvang.

Voor Almere en Zeewolde
Ouder stuurt een mail naar info@go-kinderopvang.nl of neemt telefonisch contact op via nummer 0320 – 294 900 met een medewerker van de afdeling Plaatsing & Planning. De plaatsing wordt in orde gemaakt. Er zijn geen kosten verbonden aan de opvang.

 

Ik werk in een vitale sector en mijn kind gaat normaal naar de kinderopvang, maar heeft nu milde gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de kinderopvang. Als de klachten verergeren neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Ik werk in een vitale sector en mijn kind gaat normaal naar de kinderopvang, maar in ons gezin heeft iemand koorts. Mag ik mijn kind toch brengen?

Nee, uw kind mag niet naar de kinderopvang.

Ik werk in een vitale sector en moet nu extra werken. Kan ik extra opvangdagen aanvragen?

Ja, u kunt extra dagen aanvragen. We zullen er alles aan doen om ouders uit de vitale sector zoveel mogelijk te ondersteunen.

Ik werk niet in een vitale sector en kan daarom geen gebruik maken van de opvang. Kan ik de niet gebruikte dagen opsparen en later gebruiken?

We bevinden ons in een overmachtssituatie. De brancheorganisaties overleggen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de financiële gevolgen en afspraken naar aanleiding van deze situatie. Wij volgen de berichtgeving hierover en informeren u op het moment dat dit mogelijk is.

Kan mijn kind de hele dag naar de BSO?

Nee, uw kind gaat alleen naar de BSO tijdens de normale BSO tijden, behalve als het een studiedag betreft. Voor de schooltijden kunt u het regelen via de betreffende basisschool.

Mag mijn kind naar de kinderopvang/peuterspeelzaal/gastouder?

De kinderopvang, peuterspeelzalen en gastouderopvang gaan dicht tot en met 28 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken kunnen gebruik maken van opvang bij het kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij de eigen gastouder. Als de reguliere locatie gesloten is, neem dan contact op met GO! Kinderopvang.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja. We bevinden ons op dit moment in een overmachtssituatie. De brancheorganisatie overlegt met het ministerie over de financiële gevolgen en afspraken naar aanleiding van deze situatie. Wij volgen de berichtgeving hierover op de voet.

Totdat het ministerie en de brancheverenigingen met een reactie komen kunnen wij u hier ook niet verder over informeren. Beide organisaties roepen zowel ouders als organisaties op om eerst de uitkomsten hiervan af te wachten. Zodra hier meer over bekend is dan kunnen we alle ouders daar meer over laten weten.

  • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald.
  • U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten.
Mijn kind is welkom op school, maar is er ook buitenschoolse opvang (BSO)?

Uw kind is welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind normaal gebruik maakt van BSO, kan uw kind in principe op de BSO terecht. We raden u aan om contact op te nemen met uw BSO.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een vitale sector? Dan is het dringende advies om tot en met 28 april thuis te werken als dat mogelijk is.

Neemt GO! Kinderopvang extra maatregelen om de eventuele verspreiding van het Coronavirus te beperken?

Ja, GO! Kinderopvang neemt extra maatregelen en volgt hierbij de richtlijnen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn beschreven. Er is herhaalde aandacht voor bij onze medewerkers.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op www.rijksoverheid.nl. Op deze website staat de meest actuele informatie. Ook kunt u bij ons terecht door uw vraag te sturen naar coronateam@go-kinderopvang.nl.

Wanneer werk ik in een vitale sector?

Een overzicht van cruciale beroepsgroepen, vindt u hier.

Wat als ik in een vitale sector werk, maar mijn partner niet?

In principe zorgt u zelf voor opvang. Als dit echt niet lukt, kunt u een beroep doen op de school en/of kinderopvang.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?

Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor de opvang van kinderen van ouders die werken in een vitale sector.


Compensatie kosten tijdens Coronavirus

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 28 april, hoe gaat het daarna?

Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?

De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Om de compensatie te kunnen verstrekken heeft de kinderopvangorganisatie gegevens van de ouder nodig, namelijk hoeveel toeslag de ouder(s) per maand ontvangen. Ouder gaat deze informatie zelf aan de kinderopvangorganisatie verstrekken. Hiervoor wordt een formulier ontwikkeld. Dit zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en via de kinderopvangorganisatie bij de ouders komen.

Voor wie is de compensatie bedoeld?

Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug?

Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug?

De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Wanneer moet ik een wijziging doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen?

Het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst/Toeslagen is aan de orde wanneer uw inkomen daalt tijdens deze uitzonderlijke situatie. We vragen ouders dit dan zo snel mogelijk door te geven via mijntoeslagen.nl. Bij een lager inkomen hoort een hogere kinderopvangtoeslag. Wanneer ouders de wijziging doorgeven voor de eerste dag van de volgende maand, wordt dit verwerkt in de kinderopvangtoeslag van die volgende maand.


Compensation parents' own contribution to childcare due to the Coronavirus

Am I getting a new invoice?

The regulations will be further developed from 23rd March. The details are not yet available, we will inform you as soon as possible. You will also be actively informed by your childcare organisation or gastouder agency. For more information, please check the websites of Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK.

Do I need to share privacy-sensitive information to get my own contribution back?

You must always give your consent to sharing information with the childcare organisation or other parties, for example information regarding the amount of childcare allowance you receive. The way in which this will happen is still being worked out, we will inform you as soon as possible. Please check the websites of the previously mentioned organisations.

How does compensation work in practice?

The kinks are still being ironed out, but childcare organisations and parents will be informed as soon as possible.

In order to provide the compensation, the childcare organization will require information from the parents, namely how much of a supplement the parent(s) receive per month. Parents will provide this information to the childcare organisation themselves. For this purpose, a form will be developed or another solution will be found. This is expected to be available before the end of March, parents will receive this through their childcare organisation. Once the childcare organisations have received the compensation amount they will then transfer this to the parents.

How will the government compensate for the parents’ own contribution?

The compensation will be transferred to the 3500 childcare organisations (nursery, bso, preschool and ‘gastouder daycare’). They can then transfer the overpaid part back to the parents, i.e. the difference between the invoice amount and the childcare allowance received, over the period from Monday 16th March up to Monday 28th April. If the situation lasts longer, the government can extend this compensation if needed, for example with  a few weeks.

The period now mentioned speaks of March 16th to April 28th what will happen after then?

All measures announced shall apply for the period 16th March to 28th April. According to the Ministry, the extension of the compensation is linked to the other measures announced. In other words, if childcare remains closed for longer, the compensation regulations may also be extended.

What does the compensation scheme for parents look like in the case of gastouder agencies?

The compensation regulations for gastouder agencies is in development, it is taken into account that the system of ‘gastouder daycare’ is different from that of day care and BSO.

What should parents do if their income falls sharply due to the Corona crisis, for example if they are self-employed and currently have no income or become unemployed?

When their income changes, parents will have to pass this information on to the Belastingdienst, as they normally would. The childcare allowance is higher on a lower income. Parents will therefore receive the childcare allowance which is based on their current income. The change will be active from the first day of the following month. You can adapt via the portal of the Belastingdienst.

Unemployment means that up to three months after losing work, childcare allowance remains in place. Parents who lose their work do not have to immediately remove their child from daycare and give up the occupation for the childcare.

When will parents get back the cost of childcare?

The aim is for childcare organisations to repay parents at the end of April, after they have received the compensation. However, no conclusive comment has yet been given. The regulation have been developed further since 23rd March by the Ministry of Social Affairs, Tax Administration/Allowances, Childcare Association, Association for Social Childcare and BOinK. These details are not yet available, however we will inform you as soon as possible. Please follow the websites of these organisations to get the latest updates.

When will the invoice be collected for the month of April?

The invoice for the month of April will be received as regularly.

Who is entitled to the compensation?

For all parents who normally use childcare and continue to pay their bill in full. This also applies to parents working in the vital sectors. There are no costs associated with the use of (additional) emergency childcare.

Why do parents have to pay first and then get the money back?

A parent shall only be entitled to childcare allowance if their invoice is paid in full and the return of their own contribution is linked to the right to childcare allowance. The child’s place is also retained if the parent pays the bill as usual and the parent can immediately use the childcare again once it resumes normal service.

In addition, it is very important that childcare is available for children of parents within the vital sectors.  By following these standards we are minimizing the chance of the childcare sector from collapsing due to a lack of income.

Parents therefore do not have to pass on changes to the Belastingdienst (IRS) or stop their childcare, unless, for example, their income changes. This information then needs to be passed on to the Belastingdienst.

For ‘gastouder daycare’ the following applies; if a parent requires a different number of hours per month than normal, for example because the parent works irregular hours, a parent can assume the number of hours that would normally be billed this month.


Algemeen

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Wat zijn de openingstijden van het Klant Contact Centrum (KCC)

U kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 uur tot 17.00 uur.


Financieel

Hoe kan ik mijn rekeningnummer laten wijzigen?
Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Dat kan via de mail info@go-kinderopvang.nl of schriftelijk naar GO! Kinderopvang, Postbus 2052, 8203 AB Lelystad.
Ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan 3 maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Ik heb een extra dag afgenomen, wat nu?
Wanneer u een extra dag heeft afgenomen wordt deze apart en tegen het bruto dagtarief aan u berekend. Na 1 week wordt het factuur bedrag geïnd. Geen machtiging? Dan maakt u het bedrag wat vermeld staat op de factuur zelf over.
Ik kan mijn factuur niet betalen, wat nu?
Neem contact op met de financiële administratie op telefoon 0320-29 49 00 om uw situatie te bespreken.
Kan ik zelf de belastingdienst machtigen om de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang te laten storten?

Ja, u kunt de kinderopvangtoeslag op het rekeningnummer 42.18.56.467 ten name van GO! Kinderopvang laten storten. Heeft u het eerst op uw eigen rekening laten storten dan kunt u dit via een wijziging doorgeven. Na verwerking van de aanvraag of wijziging wordt de kinderopvangtoeslag op de rekening van GO! Kinderopvang gestort.

Kan ik zelf een prognose berekening maken?
Ja, u kunt op www.toeslagen.nl een prognose berekening maken. Hiervoor heeft u wel de uren per maand per kind nodig, het bijhorende uurtarief en uw verzamelinkomen (van beide ouders).
Mijn incasso is niet gelukt, en nu?
Wanneer u zelf constateert of bericht krijgt van GO! Kinderopvang dat de incasso niet is gelukt, dient u het bedrag zelf over te maken naar rekening nummer 42.18.56.467 t.n.v. GO! Kinderopvang onder vermelding van uw debiteurnummer en factuurnummer.
Moet ik zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen?
U kunt de kinderopvangtoeslag digitaal aanvragen via Mijn toeslagen. Dit is uw persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier kunt u ook de status van uw aanvraag volgen. 24 uur nadat de belastingdienst uw gegevens heeft ontvangen, kunt u dit al zien. U hoeft hiervoor geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer u liever een papieren formulier invult, kunt u de belastingtelefoon bellen 0800-0543.
Voor wanneer moet ik betalen?
Voor wanneer moet ik betalen? Als u GO! Kinderopvang heeft gemachtigd wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaand van de opvangmaand geïnd. Hebt u geen machtiging afgegeven, dan dient uzelf de factuur voor de 1e van de maand te voldoen.
Wanneer ontvang ik mijn factuur?
Als u zelf de kinderopvangtoeslag op uw rekening ontvangt, krijgt u de 15de van de maand de factuur voor de komende periode. Ontvangt GO! Kinderopvang uw kinderopvangtoeslag, dan krijgt u de factuur na ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Wanneer wordt de kinderopvangtoeslag op rekening van GO! Kinderopvang gestort?
De belastingdienst betaalt maandelijks de kinderopvangtoeslag uit op de 20ste of 21ste van de maand.
Wanneer wordt mijn factuur geïnd?
Hebt u GO! Kinderopvang gemachtigd, dan wordt uw bijdrage of bruto factuur op/omstreeks de 27e van de maand voorafgaande aan de opvangmaand geïnd.
Wat zijn de kosten voor opvang?

Deze kunt u vinden onder tarieven.

"Elke dag het beste voor uw kind. Dat vinden wij belangrijk."

Margreet Hellemons Directeur bestuurder